Friday, August 18, 2017

परम श्रेयासाठी प्रार्थना

हे प्रभो !

दुर्गुण झडोनी । सद्गुण जडोत ।
गुणातीततेची । आंस पडो ।।१।।
श्रद्धा दृढ होवो । भक्ती नित्य घडो 
तपाचरण हो । स्वभावचि ।।२।।
इंद्रियांसी नको । विषयांची बाधा ।
प्रज्ञा स्थिर राहो । सर्वकाळ ।।३।।
यज्ञ तप दान । ऐसी कर्मे तरी ।
सदैव होतील । ऐसे करी ।।४।।
सर्वभूतात्मता । व्हावी ती क्रमानें ।
कृपा असो द्यावी । दासावरी ।।५।।
(१) दुर्गुण झडोनी / ऐसे म्हणतांना / अध्याय सोळावा / गीतेतील //
(२) सद्गुण जडोत / ऐसे म्हणतांना / सद्गुणांच्या याद्या / कोठे कोठे //
      बारावे अध्यायीं / तेरा ते एकोणीस / ह्या सात श्लोकीं / प्रथमतः //
     तेरावे अध्यायीं / सात ते अकरा / पहिले तीन ते / सोळाव्यात //
     अठराव्यामधे / बेचाळीसाहून / तीन श्लोकांमधे / पाहावेत //
(३+४) गुणातीतता ती / पहा चौदाव्यात / सत्राव्यात श्रद्धा / विवरली //
(५+६) भक्तियोग तरी / पहा बाराव्यात / तप विवरले / सत्राव्यात //
(७+८+९+१०) स्थितप्रज्ञाविषयी / पहावा दुसरा / यज्ञ तप दानसत्राव्यात //
(११) सर्वभूतात्मता / सहाव्यामधील / एकोणतीसाहून / चार श्लोक //
शुभमस्तु !
-o-O-o-No comments: